Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện các biện pháp phòng chỗng dịch tại cơ sở

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

hoat-dong-hoc-tap-vui-choi

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid19