Ngày 23-4-2018

Sáng:

Lớp 3.1: chia hai ca

- Ca 1 : 9h15 - 9h55

- Ca 2 : 9h55 - 10h35

Chiều: 

Lớp 5.1: 14h25 - 15h05

Lớp 4.1: 15h35 - 16h15

Lớp 4.2: 16h15 - 16h55

 

Ngày 24-4-2018

 Sáng: 

Lớp 1.2: 8h10 - 8h50

Lớp 1.1: 9h15 - 9h55

Chiều

Lớp 2.2: 14h25 - 15h05

Lớp 2.1: 15h35 - 16h15